STOP! AGRESJI i PRZEMOCY
Profilaktyka w Zespole Szkół nr 1

Rok szkolny 2014/15 za nami. W Zespole Szkół ni 1  w Opolu lubelskim działalność profilaktyczna była integralną częścią pracy szkoły i obejmowała swym zakresem i skalą oddziaływań wszystkie obszary działalności szkoły ukierunkowane na ucznia, nauczyciela i rodzica.
Jesienią  w naszej szkole przeprowadzona była kampania "Narkotykom i Używkom mówimy STOP!". Tematyka narkotyków, dopalaczy poruszana była na godzinach wychowawczych i na lekcjach przedmiotowych. Ważnym elementem Kampanii było spotkanie z Dobromirem "Mak" Makowskim, który przedstawiając świadectwo swojego życia przekazał naszym uczniom wyraźny przekaz, iż tylko życie bez narkotyków, dopalaczy i innych używek jest wartościowe, prawdziwe, mające sens.

Więcej…
 
Spotkanie z "Mak" Makowskim

W dniu 25 listopada 2014 roku  nasza szkoła  gościła znanego rapera, Dobromira "Mak" Makowskiego. Uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści uczestniczyli w niezwykłym spotkaniu profilaktyki antynarkotykowej. Spotkanie to przeprowadzono w ramach kampanii "NARKOTYKOM i UŻYWKOM STOP!!!".
Pan Dobromir, obecnie 36 letni człowiek, opowiedział o swoim uzależnieniu od narkotyków. Zaczęło się od wczesnej młodości, żył w zniszczonej alkoholizmem obojga rodziców rodzinie, w biedzie i upokorzeniu...

Więcej…
 
Podsumowanie Kampanii

"STOP! Agresji i Przemocy"

"Nie wystarczy urodzić się człowiekiem,
trzeba jeszcze być człowiekiem"

Kardynał Stefan Wyszyński

Kampania STOP! Przemocy i Agresji, która prowadzona była w naszej szkole od 17 - 24 lutego 2014 roku, jest już przeszłością. Jednakże ze względu na ideę, pozytywną energię, walory estetyczne i etyczne  na  długo pozostanie w naszej pamięci.

Program Kampanii opierał się na założeniu, że najlepszym sposobem przeciwdziałania przemocy i agresji jest budowanie atmosfery współpracy, życzliwości oraz wprowadzenie pozytywnych wzorów zachowań i standardów funkcjonowania naszej placówki.

W ramach Kampanii podejmowane były działania  nakierowane na dostarczenie uczniom informacji na temat złości, agresji, przemocy, wskazywano sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Jako alternatywę do zachowań przemocowych wskazywano tolerancję, akceptację, pozytywne nastawienie do innych.
Zajęcia prowadzone były na godzinach wychowawczych, lekcjach religii, biologii, historii, wiedzy o społeczeństwie.
Tematyka zajęć: Dziwny jest ten świat, Zło fizyczne i moralne, Wpływ stresu na zdrowie i zachowanie człowieka, Polska krajem tolerancji dowodzi, iż problem przemocy, agresji i tolerancji ujmowany był w wymiarze moralnym, etycznym, fizjologicznym i historycznym. Szczególnie zaakcentowany został aspekt edukacyjny przedsięwzięcia, mający na celu zmianę świadomości osób zaangażowanych w kształtowanie rzeczywistości szkolnej, ale równie istotnym było wyrażanie emocji, ekspresji poprzez twórczość plastyczną, literacką, formy muzyczne i teatralne. Zorganizowane zostały konkursy: plastyczny i literacki, które udowodniły jak twórczy i kreatywni są NASI UCZNIOWIE. Przepiękne prace konkursowe, wyeksponowane na tablicach przykuwają uwagę uczniów, osób odwiedzających szkołę, skłaniają do refleksji.
Wszystkie klasy przygotowały i wyeksponowały na korytarzu szkolnym hasła przeciw przemocy, nawiązujące do myśli przewodniej przedsięwzięcia.
Istotnym akcentem Kampanii STOP! Przemocy i Agresji okazały się audycje emitowane przez szkolne Radio "Jedynka" oraz okolicznościowa gazetka szkolna poświęcona przemocy, agresji i tolerancji.
Kampanię zwieńczył happening, w którym wzięła udział cała społeczność szkolna. Sala gimnastyczna,  pięknie udekorowania oraz aktywny udział  uczniów i nauczycieli wyrażających poprzez muzykę, śpiew i małe formy teatralne  ideę zapobiegania i zmniejszania przemocy i agresji w szkole i w społeczeństwie pozostanie na długo  w naszej świadomości.
Czas pokaże "czy" i "na ile" zjawisko przemocy i  agresji zostanie zminimalizowane.

 

Koordynator Kampanii - Jolanta Michałowska

Konkurs plastyczny oraz wystawa prac

Happening kończący kampanię