Projekt "Razem odkryjmy świat programowania" - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu puławskiego

W bieżącym roku szkolnym nauczyciele i uczniowie klas 1-3 przystąpili do projektu "Razem odkryjmy świat programowania" - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu puławskiego - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest przez Fundację VCC w partnerstwie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim oraz Fundacją "Wschodni Klaster Innowacji".

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych, w szczególności wsparcie rozwoju kompetencji  nauczycieli klas 1-3 z terenu gmin wiejskich i wiejsko miejskich podregionu puławskiego w zakresie nauczania programowania. Czas trwania projektu od 01.09.2017 do 31.12.2018.

Obecnie trwają szkolenia 7 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania inauczania programowania oraz odbywa się rekrutacja uczniów. Docelowo w zajęciach uczestniczyć będzie ponad 42 uczestników. Zajęcia dla uczniów będą odbywać się w formie zajęć praktycznych nauczycieli i uczniów w wymiarze 30 godzin (15 dwugodzinnych spotkań, w tym 1 zajęcia wyjazdowe na KUL). W ramach projektu nastąpi doposażenie nauczycieli i szkół w sprzęt komputerowy oraz materiały dydaktyczne.

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia kompetencji w zakresie programowania i nauczania programowania, a ponadto:

  • umożliwi stworzenie popytu na Internet oraz technologie informacyjno ? komunikacyjne;
  • wyposaży uczestników w umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i Internetu;
  • wyposaży uczestników w umiejętności bardziej zaawansowane (programowanie);
  • stworzy trwałe mechanizmy podnoszenia kompetencji cyfrowych, w tym nauczania programowania.

Koordynator  projektu  Anna Kłak