Z życia szkoły

Kalendarz

Ostatni miesiąc Styczeń 2023 Następny miesiąc
P W Ś C P S N
week 52 1
week 1 2 3 4 5 6 7 8
week 2 9 10 11 12 13 14 15
week 3 16 17 18 19 20 21 22
week 4 23 24 25 26 27 28 29
week 5 30 31
Biblioteka szkolna

Czas pracy biblioteki jest dostosowany do wymagań Zespołu Szkół, aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów przed zajęciami, w czasie zajęć, przerw międzylekcyjnych i po zakończeniu zajęć.

GODZINY OTWARCIA

  • PONIEDZIAŁEK     7.30 - 15.00
  • WTOREK               7.30 - 15.00
  • ŚRODA                  7.30 - 15.00
  • CZWARTEK           7.30 - 15.00
  • PIĄTEK                  7.30 - 15.00


Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół nr 1 jest pracownią szkolną wspólną
dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Zbiory biblioteki obejmują dokumenty piśmiennicze i audiowizualne niezbędne do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły. Rodzaje zbiorów i sposób ich gromadzenia określa program pracy biblioteki szkolnej. Biblioteka posiada skomputeryzowany system wypożyczeń MOL Opivum, co ułatwia i usprawnia jej pracę. Księgozbiór jest systematycznie wzbogacany, obecnie liczy 18992 woluminów oraz 1505 broszur i 375 zbiorów audiowizualnych.
W księgozbiorze znajdują się ciekawe pozycje literatury pięknej, lektury i książki popularno-naukowe.

Pomieszczenie biblioteki składa się z trzech agend:

1. Wypożyczalnia z wolnym dostępem do półek,
- wypożyczanie zbiorów na zewnątrz biblioteki,
- gromadzenie i opracowywanie zbiorów
2. Pomieszczenie z księgozbiorem podręcznym (słowniki, encyklopedie, leksykony, atlasy) oraz Szkolne Centrum Informacji Multimedialnej
(8 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu,
- korzystanie z zasobów Internetu i programów multimedialnych (referaty, konkursy, projekty edukacyjne),przez uczniów i nauczycieli.
3. Czytelnia z 24 stanowiskami dla uczniów, z księgozbiorem dla nauczycieli, kącikiem nowości bibliotecznych, kącikiem Patrona szkoły K. Makuszyńskiego, regałami z prasą dla uczniów i nauczycieli oraz zestawem audiowizualnym (telewizor, DVD, magnetowid)
- korzystanie z księgozbioru podręcznego i czasopism,
- edukacja czytelnicza i medialna ? lekcje biblioteczne
- udostępnianie czytelni nauczycielom na zajęcia z wykorzystaniem zasobów księgozbioru podręcznego, komputerów oraz sprzętu RTV.

Użytkownikami biblioteki są:
- uczniowie,
- nauczyciele,
- pracownicy Zespołu,
- rodzice.

Realizacja planu pracy oraz zadań zleconych związanych z działalnością statutową placówki.

1. Realizacja zadań zapisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego:

1.1 Udzielanie pomocy w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania informacji,
1.2 Porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł wiedzy,
1.3 Efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
1.4 Rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,
1.5 Wspomaganiu realizacji programów nauczania i wychowania,
1.6 Edukacji kulturalnej i informacyjnej ucznia,
1.7 Doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela,
1.8 Poszerzaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
1.9 Popularyzowaniu wiedzy o regionie,
1.10 Organizowaniu różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, inspirowanie pracy asystentów bibliotecznych (Koło Miłośników Książki).

2. Zadania nauczyciela- bibliotekarza obejmują pracę pedagogiczną i prace organizacyjno- techniczne, określone w planie pracy biblioteki Zespołu Szkół.

Do zadań nauczyciela- bibliotekarza należy przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w bibliotece szkolnej.

W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz:

1. Udostępnia zbiory z wypożyczalni i czytelni:
- w tym także wypożyczanie kompletów książek do klasopracowni: polonistyczne, historyczne, oddział przedszkolny,
- udostępnianie materiałów repertuarowych, scenariuszy imprez, wystaw
oraz materiałów o regionalizmie
2. Udziela porad oraz informacji, potrzebnych czytelnikom w wyborze lektury ? indywidualnie i zespołowo
- współpraca z uczniem zdolnym, z trudnościami w nauce, dysfunkcjami (elementy biblioterapii).
3. Prowadzi zajęcia ,,Przygotowanie czytelnicze i informacyjne? ? lekcje biblioteczne wg harmonogramu przydziału klas
4. Opiekuje się zespołami uczniów współpracujących z biblioteką ? Szkolne Koła Przyjaciół Książki, Koło teatralne, łącznicy biblioteczni z każdej klasy (uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum).
5. Informuje na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń i obserwacji pedagogicznej o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach (łącznicy biblioteczni).
6. Prowadzi różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa poprzez: wystawy, gazetki, konkursy, imprezy czytelnicze, audycje przez radiowęzeł, zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, uroczystości szkolne, między innymi:
- Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych,
- Majowe Święto Książki,
- Święto Patrona Szkoły,
- Szkolny Konkurs Pięknego Czytania
- Święto Szkoły
- Szkolne Dni Teatru
- Upamiętnienie rocznicy zbrodni katyńskiej
- Pasowanie na Czytelnika uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej
- Głośne Czytanie w ramach Ogólnopolskiej Akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom"- imprezy czytelnicze dla Oddziałów Przedszkolnych i Nauczania Wczesnoszkolnego a także grup świetlicowych.
7. Organizuje lub współuczestniczy w organizacji imprez kulturalnych
na terenie szkoły.
8. Współpracuje we wspieraniu ucznia do świadomego wyboru szkoły ponad gimnazjalnej i przyszłego zawodu.
9. Zapoznaje praktykantów i stażystów z funkcjonowaniem biblioteki jako ogniwa szkoły.
10. Współpracuje z innymi bibliotekami szkolnymi i publicznymi
oraz instytucjami oświatowo-kulturalnymi w gminie, powiecie.

W ramach prac organizacyjno-technicznych nauczyciel bibliotekarz:
1. Gromadzi i opracowuje zbiory zgodnie z obowiązującą instrukcją w sprawie zasad ewidencji i normami bibliograficznymi: wpisywanie do inwentarza
i komputerowej bazy danych, katalogowanie, klasyfikowanie, okładanie w folię
2. Zabezpiecza zbiory przed zniszczeniem, dokonuje konserwacji zbiorów zniszczonych (klejenie, okładanie w folię).
3. Sporządza plan pracy, harmonogram zajęć z Edukacji czytelniczej i medialnej oraz okresowe i roczne sprawozdania oraz wykazy czytelnictwa.
4. Prowadzi statystykę wypożyczeń i dziennik pracy biblioteki.
5. Prowadzi warsztat informacyjny biblioteki.
6. Przestrzega regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni.
7. Prowadzi katalog rzeczowy i alfabetyczny zbiorów oraz kartotekę zagadnieniową.
8. Dokonuje selekcji księgozbioru - wykreślenie z inwentarza książek zniszczonych, zdezaktualizowanych.
9. Okresowe przeprowadzanie skontrum w bibliotece i uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością ?na bieżąco.

Zadania zlecone wynikające z działalności pracy szkoły.
1.Udział w zespołach zadaniowych ds. opracowania rocznego planu pracy, planowania obchodów 100- lecia szkoły ,ewaluacji wewnętrznej i innych zgodnie z rozporządzeniem dyrektora.
2.Przygotowanie nagród dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum na koniec roku szkolnego -zakup i podział na poszczególne klasy.
3. Sporządzanie wykazu podręczników dla Zespołu Szkół na kolejny rok szkolny.
4.Udział w pracach szkolnych komisji konkursowych.
5.Udział w pracach Komisji Egzaminacyjnych na terenie gminy.
6.Doraźne zastępstwa za nieobecnych nauczycieli ( w ramach godzin bibliotecznych- nieodpłatne).
7.Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w czytelni po zajęciach lekcyjnych oraz oczekującymi na autobus szkolny - czytanie książek i  prasy,  odrabianie lekcji, korzystanie z Internetu, oglądanie programów edukacyjnych DVD i  w telewizji.
8.W Czytelni Biblioteki odbywają się spotkania przedstawicieli szkół  ponad gimnazjalnych , przeprowadzane są przedmiotowe konkursy szkolne, spotkania z policjantem, i inne spotkania wynikające z potrzeb szkoły.

W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost czytelnictwa wśród uczniów szkoły a także duże zainteresowanie zbiorami biblioteki ze strony rodziców uczniów - rodzice wypożyczają literaturę dla dzieci jak również z zakresu pedagogiki i psychologii.

Od września roku szkolnego 2014/2015  w ramach wprowadzenia rządowej "Ustawy podręcznikowej" biblioteka otrzymała nowe zadanie polegające na przyjęciu, wpisaniu i opracowaniu oraz przekazaniu do użytku podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom klas pierwszych SP.

Nasza biblioteka szkolna dzięki bardzo dobrze zorganizowanym różnego rodzaju formom działalności, o których wspomniano wcześniej, stanowi bardzo ważne ogniwo działalności szkoły. Bardzo serdecznie zachęcamy zarówno uczniów jak i rodziców do współpracy z naszą biblioteką oraz do korzystania z naszych zbiorów.